... เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2565
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.6 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)
:: วารสารฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งรวบรวมบทความเพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน สามารถส่งต้นฉบับบทความตามข้อกำหนด และรูปแบบการพิมพ์ได้ที่ www.edtechjournal.ru.ac.th
Hit : 3364
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ291
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ268
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ267
4สารบัญกองบรรณาธิการ276
51. การสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูด้วย 4 เสาหลักฐานรากที่มั่นคงส่งผลต่อมิติผลที่เกิดกับผู้เรียน (p.1-13)สุภลักษณ์ ไชยสถาน266
62. โปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นธุรกิจดูแลสุขภาพภาคเอกชน (p.15-25)มัทนิน พฤติธนาภัทร376
73. ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p. 27-33)กฤษณ์ ภิรมย์รัตน์294
84. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (p.35-47)ศุภณัฐ เที่ยงเจริญ586
95. แนวทางพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (p.49-59)ประภาศร วังโพธิ์286
106. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูไทยในศตวรรษที่ 21 (p.61-71)มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม274
117. พฤติกรรมของผู้เรียนด้านการใช้สื่อการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.73-82)พนัส ชูชมชื่น282
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 75
Yesterday: 64
All: 153412
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved