นโยบายการจัดพิมพ์


นโยบายการจัดพิมพ์

                    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวารสารราย  6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และด้านการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอน และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 78
Yesterday: 64
All: 153415
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved