กองบรรณาธิการ


คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย

ที่          /๒๕๖๗

เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

 

              ตามคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ ๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง         ตามความในข้อนั้น ๑๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวารสารรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้คณะผู้จัดทำมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหนึ่งปี นั้น

              เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะผู้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ชุดใหม่ ประกอบด้วย

      ๑. นางสาวเกสรี พงษ์สังข์, ดร.                           บรรณาธิการบริหาร

      ๒. รศ.ยศระวี  วายทองคำ, ดร.                          บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

      ๓. คณะกรรมการประจำกองบรรณาธิการ

               ๓.๑     ศ.ชัยยงค์  พรหมวงศ์, ดร.                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    

               ๓.๒     ศ.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์, ดร.               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

               ๓.๓     ศ.จินตวีร์  คล้ายสังข์, ดร.                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               ๓.๔     รศ.สุพจน์  อิงอาจ, ดร.                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               
               ๓.๕     รศ.ศยามน  อินสะอาด, ดร.                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               ๓.๖     รศ.ณัฐพล  รำไพ, ดร.                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ๓.๗     รศ.อนิรุทธิ์  สติมั่น, ดร.                      มหาวิทยาลัยศิลปากร

               ๓.๘     รศ.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา, ดร.                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

               ๓.๙     รศ.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม, ดร.               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

               ๓.๑๐   รศ.สุรพล  บุญลือ, ดร.                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

               ๓.๑๑   รศ.รุจโรจน์  แก้วอุไร, ดร.                   มหาวิทยาลัยนเรศวร

               ๓.๑๒   รศ.ปัญญา  ศิริโรจน์, ดร.                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกษียณอายุราชการ)

               ๓.๑๓   รศ.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง, ดร.                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)

               ๓.๑๔   รศ.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง, ดร.               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)    

               ๓.๑๕   ผศ.อัญชลี  วิมลศิลป์, ดร.                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               ๓.๑๖   นายทิชพร นามวงศ์                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
           ๔. นางนิรมล กิตติเรืองชาญ                              ผู้จัดการ

           ๕. นายเกรียงไกร เมฆวิจิตร                              ฝ่ายศิลป์

           ๖. นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ                             ประจำกองจัดการ

           ๗. นางสาวศศิธร ชำนิชลธิศ                              ประจำกองจัดการ

           ๘. นางสาวจิรัชญา พัฒนะมงคล                         ผู้ช่วยกองจัดการ

           ๙. นายจักรกฤษณ์ ชัยศรี                                 ผู้ช่วยกองจัดการ

           ๑๐.นายสิงห์ทัย สุขสว่างโรจน์                            ผู้ช่วยกองจัดการ

           ๑๑.นางสาวกรรนิการ์ รัตนะ                             เหรัญญิก

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๗  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๗

                                สั่ง  ณ  วันที่      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

                                              (รองศาสตราจารย์ศุภชัย ศุภผล)

                                                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 5
Today: 57
Yesterday: 81
All: 149295
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved