Displaying 1-1 of 1 result.
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่.1 ฉบับที่.1 มกราคม - มิถุนายน 2560
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
ปีที่.1 ฉบับที่.1 มกราคม - มิถุนายน 2560
:: ขอตอนรับสู“วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปที่1 ฉบับที่1 ซึ่งเปนวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ รวมทั้งมีคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนาที ่เปนผูพิจารณาคัดกรองผลงาน เพื่อความถูกตองและ สมบูรณ วารสารฉบับปฐมฤกษนี้มีผลงานวิชาการทางดานเทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการศึกษากาวหนาสูการศึกษาแบบตลาดวิ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 369

แผนผังขั้นตอนการส่งบทความในรูปแบบออนไลน์

ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำวารสาร