... เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2566
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.7 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 พ.ศ. 2563 - 2567 โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และด้านการบริหารจัดการการศึกษาที่นำไปสู่ การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 โดยกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือน มกราคม - มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกๆ ปี ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผล งานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอดทั้งปี ผ่านช่องทาง www.edtechjournal.ru.ac.th และสามารถติดตาม ข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางเดียวกัน เพื่อติดตามสถานะบทความหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ตีพิมพ์ผลงาน
Hit : 2572
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ159
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ150
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ146
4สารบัญกองบรรณาธิการ165
5ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการอายุน้อยร้อยล้านอย่างต่อเนื่องตวงพร บุญปถัมภ์ (p.1-16)160
6ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา กลุ่มเฟซบุ๊ก “ของกินพร้อมส่ง พระราม 2 – บางขุนเทียน - ท่าข้าม”วนัสนันท์ เกลื่อนเมฆ (p.17-36)144
7ผลการใช้ไมโครเลิร์นนิงแบบเกมเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูศยามน อินสะอาด (p.37-49)252
8แนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานครปฐิมาพร ล้อมลาย (p.50-63)149
9แนวคิดการจัดการเครือข่ายสหกิจศึกษาณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (p.64-78)259
10เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแหนแดงศุภนิต อารีหทัยรัตน์ (p.79-88)163
11แนวทางการจัดการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพลภัทร บริรักษ์ธนกุล (p.89-97)154
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 76
Yesterday: 64
All: 153413
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved