วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.4 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทําาบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นปีที่ 4 ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ประจําาเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563และในปี 2563 นี้ วารสารฉบับนี้ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล TCL กลุ่มที่ 2 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 โดยศูนย์ดัชนี้อ้างอิงวารสารไทยบัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพิื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานได้ตลอดทั้งปี โดยส่งต้นฉบับบทความตามข้อกําาหนดและรูปแบบการจัดพิมพ์ ทั้งในส่วนเนื้อหา การอ้างอิงและบรรณานุกรม หรือสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edtechjournal.ru.ac.th โดยผลงานทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และได้รับการตรวจเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของผลงาน
Hit : 4884
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ375
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ372
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ400
4สารบัญกองบรรณาธิการ403
51. สมรรถนะครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (p.1-12)ยงยุทธ ขุนแสง และ กนกทิพย์ ไชยศิริ502
62. การพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำหรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (p.13-30)มาริสา เด่นอุดม, เพียงเพ็ญ จิรชัย และ พรรษา เอกพรประสิทธิ์1574
73. การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (p.31-48)สิรวิชญ์ วิริยะชัย และ สรกฤช มณีวรรณ530
84. ตัวแบบการยกระดับสมรรถนะดิจิทัลในทุนมนุษย์ (p.49-66)ธนัชธ์พร แก้วฉีด และ อัญชลี วิมลศิลป์667
95. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) (p.67-82)จิรัฎฐ์ปภา พรศรีลากุล, สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล และ สมศักดิ์ ลิลา410
106. ผลของการทำสัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งของนักเรียน ออทิสติก เรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม (p.83-96)มาลี นุ่มสำอางค์, สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล และ สมศักดิ์ ลิลา549
117. ผลการใช้เกมตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกระบวนการคิดแก้ปัญหาโพลยา เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (p.97-112)ปรียานุช ชัยสิทธิ์, สุพจน์ อิงอาจ และ ศยามน อินสะอาด474
12รายละเอียดการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษากองบรรณาธิการ376
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 21
Yesterday: 90
All: 123052
© 2023  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved