วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.5 No.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษาได้เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านการศึกษาที่นำาไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ซึ่งมีบทความทั้งสิ้น 7 บทความ ที่มีเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเผยแพร่ โดยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งเป็นจุดแข็งของวารสารจึงทำาให้บทความทุกฉบับมีความถูกต้องตามรูปแบบทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ได้ตลอดทั้งปีผ่านช่องทาง www.edtechjournal.ru.ac.th และสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางเดียวกัน เพื่อติดตามสถานะบทความ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงาน
Hit : 3945
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ (p.1-12)อิศรา นาคะวิสุทธิ์ และ ศิริกันยา นาคะวิสุทธิ์413
22. การปรับตัวจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติสู่การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 (p.13-22)จิณห์นิภา แสงสุข383
33. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) ของนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล (p.23-36)กิติยาพร เถื่อนโยธา, สุระชัย ชูผกา และ ภาพร พุฒิธนกาญจน์406
44. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายงานสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร (p.37-48)ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์, ชมสุภัค ครุฑกะ, ดวงเดือน จันทร์เจริญ และ กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์411
55. ผลการใช้อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (p.49-62)ภัทรวดี วีระสอน, สุพจน์ อิงอาจ และ ศยามน อินสะอาด442
66. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.63-72)วัลลภ จันทเรนทร์373
77. สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเขียนสะกดคำาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) (p.73-84)ยงยุทธ ขุนแสง, ชุติมา ขุนแสง, สง่า วงค์ไชย และ ธนชพร พุ่มภชาติ509
8บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ328
9ปกในกองบรรณาธิการ379
10ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ342
11สารบัญกองบรรณาธิการ330
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 3
Today: 49
Yesterday: 81
All: 149287
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved