... เผยแพร่ : 9 ก.ค. 2562
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.3 No.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ได้รับความสนใจอย่างมากจากคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สำหรับฉบับนี้มีทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งจากในมหาวิทยาลัยและ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นมาตรฐานของงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบการพิมพ์ และรูปแบบการอ้างอิง โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้พิจารณาผลงานวิชาการทุกชิ้น เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นมีความถูกต้องและให้ประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกคน บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นความสำคัญและกรุณาสละเวลาในการพิจารณาผลงานพร้อมให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขบทความตามหลักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารวิชาการให้มีความเป็นมาตรฐานสากลและสามารถรองรับผลงานทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาที่ขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างเพียงพอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ นักวิชาการ และแวดวงทางการศึกษาต่อไป
Hit : 7024
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ715
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ652
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ697
4สารบัญกองบรรณาธิการ654
51. การจัดการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนในฝันกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579): จากผลการวิจัย...สู่ห้องสมุดโรงเรียน (p.1-14)บุญญลักษม์ ตำนานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล685
62. ปัญญารวมเพื่อแบ่งปันความฉลาดพัฒนาผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (p.15-24)พันทิพา อมรฤทธิ์ และ ศยามน อินสะอาด894
73. ลมหายใจวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล (p.25-38)ครรชิต สิงหเสมานนท์2200
84. การใช้สื่อสิ่งพิมพ์แบบอินโฟกราฟิกตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (p.39-50)อัจฉรีย์ สินธุสิงห์752
95. การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตผ่านเว็บที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (p.51-64)เมตตา ทองอ่อน, สุพจน์ อิงอาจ และ ศยามน อินสะอาด677
106. ผลการใช้สื่อสิ่งพิมพ์แบบอินโฟกราฟิกที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (p.65-76)ปิยะวรรณ จันทร์ดำ, ศยามน อินสะอาด และ สุพจน์ อิงอาจ1380
117. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีต่อการจัดการ เรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (p.77-84)อัมพร เอกะจัมปกะ, อุไร สุทธิแย้ม และ ปิยะ ศักดิ์เจริญ716
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 78
Yesterday: 64
All: 153415
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved