... เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2562
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.3 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของคณาจารย์และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จึงได้จัดทำวารสารฉบับนี้ขึ้น วารสารฉบับเทคโนโลยีการศึกษาฉบับนี้เป็นสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษา โดยเปิดรับผลงานจากคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำรายละเอียดการส่งผลงานเพื่อขอตีพิมพ์ รูปแบบการพิมพ์ รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง รวมถึงจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทุกผลงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านที่สามารถนำผลงานไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการพิจารณาผลงานและให้คำแนะนำ เพื่อการปรับแก้ผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับ การเผยแพร่ผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้วารสารฉบับนี้สามารถเป็นแหล่ง ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อไป สำหรับท่านที่สนใจส่งผลงานสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.edtechjournal.ru.ac.th
Hit : 4982
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ640
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ602
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ589
4สารบัญกองบรรณาธิการ644
51. อริยสัจกับการเรียนรู้ด้วยโครงงานในยุคดิจิทัล (p.1-16)พิชญาภา ยวงสร้อย2621
62. พฤติกรรมการเลียนแบบศิลปินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร (p.17-28)ขวัญชนก ธนาสุวรรณ, ศยามน อินสะอาด และ สรัญญา เชื้อทอง2067
73. อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำรวจ (p.29-42)พิชศาล พันธุ์วัฒนา659
84. ผลการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล ที่มีต่อความสามารถในการเรียน ของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี (p.44-56)เอกชัย ประเสริฐแก้ว, สุพจน์ อิงอาจ และ ศยามน อินสะอาด870
95. การพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (p.57-68)บรรพตี วงษ์พรพันธุ์, ศยามน อินสะอาด และ สุพจน์ อิงอาจ899
106. ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากระบบการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.69-78)พีระพัฒน์ นามกูล และ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์699
117. ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (p.79-92)กชมน บรรยายกิจ, ปิยะ ศักดิ์เจริญ และ อุไร สุทธิแย้ม1424
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 75
Yesterday: 64
All: 153412
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved