วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.1 No.1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
:: ขอตอนรับสู“วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปที่1 ฉบับที่1 ซึ่งเปนวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ รวมทั้งมีคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนาที ่เปนผูพิจารณาคัดกรองผลงาน เพื่อความถูกตองและ สมบูรณ วารสารฉบับปฐมฤกษนี้มีผลงานวิชาการทางดานเทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการศึกษากาวหนาสูการศึกษาแบบตลาดวิชาบนระบบเครือขาย ที่พูดถึงอรรถประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถชวยเปดกวางทางการศึกษาบนระบบ เครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต หรื อบทความวิ จั ยเรื่ องการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู แบบแก ป ญหาเชิ งสร างสรรค เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชหองเรียนเสมือนจริงบน คลาวดคอมพิวเตอร ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูและวิเคราะหความสามารถใน การแกปญหาเชิงสรางสรรค นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่น ๆ ที่นาสนใจในวารสารฉบับนี้ โดยผลงานเหลานี้ นอกจากจะให ความรู ในเชิ งบู รณาการแล ว ยั งเป นแนวทางให ผู สนใจสามารถนํ าไปศึ กาาต อยอด หรื อเป นแหล งข อมู ล อางอิงเพื่อการศึกษาตอไป บัณฑิตวิทยาลัยยินดีรับผลงานวิชาการในรูปแบบตําราเพื่อเผยแพรตีพิมพ โดยผู ที่ สนใจสามารถส งผลงานมาเพื่ อขอตี พิ มพ เผยแพร ลงวารสารได ตลอดทั้ งป โดยสามารถส งผลงาน ได ตามรู ปแบบและเงื่ อนไขของวารสารฉบั บนี้ ซึ่ งท านสามารถเข าไปดู รายละเอี ยดได ที่ www.edtech-journal.ru.ac.th
Hit : 4544
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 33
Yesterday: 43
All: 100688
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved