วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.5 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ โดยกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือน มกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุก ๆ ปี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอดทั้งปีผ่านช่องทาง www.edtechjournal.ru.ac.th และสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางเดียวกัน เพื่อติดตามสถานะบทความหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตีพิมพ์ผลงาน
Hit : 3182
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ327
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ320
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ312
4สารบัญกองบรรณาธิการ311
51. การพัฒนาหนังสือผสานเทคโนโลยีเสมือนสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (p.1-16)จันฑิมา อินดำ , ศยามน อินสะอาด และ สุพจน์ อิงอาจ531
62. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.17-30)ชนมณี ศิลานุกิจ334
73. การสร้างฟังก์ชั่นจำแนกปัจจัยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (p.31-44)กวิสรา ศรีสอาด, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และ สุวิมล ติรกานันท์302
84. การใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (p.45-58)ดารุวรรณ ศรีแก้ว, เสกสรรค์ แย้มพินิจ, โสพล มีเจริญ และ อมรรัตน์ แปลกอ่อง365
95. การพัฒนาสื่อการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) สำหรับเด็กปฐมวัย (p.59-72)นิชาพิชญ พละบุรี และประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์295
106. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง บันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงเนเชอรัล และการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร (p.73-88)ณัฐพล มั่นเรือง และ ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์302
117. การจัดการความรู้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (p.89-102)ชมสุภัค ครุฑกะ, วาสนา บุตรโพธิ์ และปัญญา พุดซ้อน320
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 28
Yesterday: 90
All: 123059
© 2023  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved