ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความ

ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความ


กำหนดค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความ

โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจรูปแบบบทความ (รวมถึงกรณีส่งคืนบทความให้ปรับแก้ไข) 

ดังนี้

1. บุคคลภายนอก (เหมารวมถึงบุคลากรของ ม.ร. ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา) จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
2. บุคลากรภายใน 
(ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ร. เป็นต้น) จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 050311231661
ชื่อบัญชี "รายได้สำนักงานอธิการบดี"


เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน
ผ่านระบบวารสารออนไลน์ให้ตรงกับชื่อบทความของท่านในระบบฯ


* เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อย ทางวารสารฯ จะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี
ไม่ว่าบทความของท่านจะถูกตอบรับหรือปฏิเสธจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ตาม


 

**สำคัญมาก** ขอให้ท่านตรวจสอบการชำระเงินให้ตรงกับบัญชีของวารสาร
ที่ท่านส่งบทความเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง

 

View : 1960
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 78
Yesterday: 64
All: 153415
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved